Ga naar de inhoud

Welkom

Als je voor het eerst komt, hopen we dat jij je snel thuis zult voelen. Bij de deur staat altijd een broeder of zuster om je op te vangen en je de weg te wijzen. Wil je ook graag deelnemen aan het Avondmaal, dan vinden we het fijn als we iets meer van je mogen weten, bijvoorbeeld over je persoonlijke geloof en je kerkelijke achtergrond.

Voor de dienst begint, zijn er wat huishoudelijke mededelingen. Daarna hebben we een dienst waarin we met elkaar proberen de leiding van de Heilige Geest te volgen om voor Gods aangezicht God de Vader en Zijn Zoon de Heer Jezus te eren. De viering van het Avondmaal is hierin een belangrijk onderdeel. Ook zingen we veel, onder begeleiding van een piano en/of andere instrumenten. We hebben een eigen bundel met daarin Geestelijke Liederen en Opwekkingsnummers.

Na een korte pauze volgt het tweede deel van onze dienst waarin we met de jonge kinderen eerst een kinderliedje zingen. De kinderen gaan daarna naar de club en wij luisteren naar het Woord van God. Eén of meer broeders deelt met ons iets vanuit de Bijbel, zodat we worden opgebouwd in ons geloofsleven. Voor de allerkleinsten is er een crèche tijdens de gehele dienst.

Onze geloofsgemeenschap wil voor iedereen gastvrij zijn. We willen aansluiten bij het dagelijks leven en persoonlijke geloofservaringen. We willen elkaars gaven ontdekken, inzetten, aanmoedigen en verder ontwikkelen. We willen God eren en Jezus volgen. Het evangelie van verlossing en navolging van de Heer Jezus staat centraal. Onze samenkomsten zijn bedoeld tot opbouw van alle gelovigen.

We willen omzien naar elkaar en jong en oud toerusten voor een persoonlijk leven met God. Ook willen we ons hart en onze handen uitstrekken naar de mensen om ons heen. Zo kunnen we samen groeien.

Er is een pastoraal team dat specifieke aandacht geeft aan broeders en zusters die dat nodig hebben. Zit je met bepaalde zorgen of heb je vragen, dan kun je bij hen terecht.